رسانا و نارسانا چیست؟

 

به کمک یک مدار الکتریکی ساده می توان مواد را بر اساس قابلیت عبور جریان الکتریکی آن ها به دو دسته تقسیم کرد. به موادی مانند فلزات، مغز مداد، بدن انسان و آب ( ناخالص ) که بار الکتریکی می تواند به راحتی در آن ها حرکت کند، رسانای الکتریکی می گوییم. عبور جریان الکتریکی در فلزان آسان است؛ زیرا تعدادی از الکترون اتم فلز وابستگی بسیار کمی به هسته آن دارند و می توانند آزادانه در فلز حرکت کنند. به این الکترون ها الکترون آزاد می گویند. در فلزات تعداد الکترون های آزاد بسیار زیاد است. به موادی مانند شیشه، پلاستیک، چوب خشم و ... که الکترون های آن ها به هسته شان وابستگی زیادی دارند و نمی توانند در این اجسام به سادگی حرکت کنند، نارسانای الکتریکی می گوییم. نارسانا نمی توانند جریان الکتریکی را از خود عبور دهند.

 

  هرگونه کپی برداری از این متن بدون ذکر منبع( مجله اینترنتی خورشید زندگی -بنیامین یوسفیkhorshidlife.blog.ir) از نظر مالکیت معنوی و قانونی مجاز نیست.