صورتگر ماهر

راستی را کس نمی داند که در فصل بهار& از کجا گردد پدیدار، این همه نقش و نگار؟

 

عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند & چون برآید این همه گل های نغز کامکار؟

 

چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید؟& چون نجویی کاین تصاویر از کجا شد آشکار؟

 

برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه؟ & ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زار؟

 

کیست آن صورتگر ماهر که بی تقلید غیر & این همه صورت برد بر صفحه هستی به کار؟

 

قاآنی شیرازی

 

  هرگونه کپی برداری از این متن بدون ذکر منبع( مجله اینترنتی خورشید زندگی -بنیامین یوسفیkhorshidlife.blog.ir) از نظر مالکیت معنوی و قانونی مجاز نیست.