29 خرداد روز درگذشت دکتر علی شریعتی را به همه دوست داران ایشان تسلیت می گوییم و یاد ایشان را گرامی می داریم.با سپاس


فقر همان گرد و خاکی است که بر کتاب های فروش نرفته یک کتابفروشی می نشیند. فقر شب را بی غذا سپری کردن نیست، فقر روز را بی اندیشه سپری کردن است. دکتر علی شریعتی

 

نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگی ام را یکی از اجدادم! دیگر بس است، راهم را خودم انتخاب میکنم. دکتر علی شریعتی